List of Country Names in Mandarin Chinese

Posted by Charlie @ Discovering Mandarin Saturday, 8 August 2009
This table shows all of the countries that participated in the Beijing 2008 Olympics. Each country is listed in the order that they came out during the opening ceremony. This is also the order that is 'Alphabetical' in the Chinese Mandarin dialect. The order is established by taking the amount of strokes it requires to write the first syllable in Simplified Chinese characters. When two or more are equal, it goes to the next syllable. These are not all the countries in the World, just the 204 that competed at the 2008 Beijing Olympics.OrderNationChinese namePinyin
1Greece (GRE)希腊Xīlà
2Guinea (GUI)几内亚Jīnèiyà
3Guinea-Bissau(GBS)几内亚比绍Jīnèiyà Bǐshào
4Turkey (TUR)土耳其Tǔěrqí
5Turkmenistan (TKM)土库曼斯坦Tǔkùmànsītǎn
6Yemen (YEM)也门Yěmén
7Maldives(MDV)马尔代夫Mǎěrdàifū
8Malta (MLT)马耳他Mǎěrtā
9Madagascar (MAD)马达加斯加Mǎdájiāsījiā
10Malaysia (MAS)马来西亚Mǎláixīyà
11Mali (MLI)马里Mǎlǐ
12Malawi (MAW)马拉维Mǎlāwéi
13Macedonia (MKD)前南斯拉夫马其顿共和国Qián Nánsīlāfū Mǎqídùn Gònghéguó
14Marshall Islands (MHL)马绍尔群岛Mǎshàoěr Qúndǎo
15Cayman Islands (CAY)开曼群岛Kāimàn Qúndǎo
16Bhutan (BHU)不丹Bùdān
17Ecuador (ECU)厄瓜多尔Èguāduōěr
18Eritrea (ERI)厄立特里亚Èlìtélǐyà
19Jamaica (JAM)牙买加Yámǎijiā
20Belgium (BEL)比利时Bǐlìshí
21Vanuatu (VAN)瓦努阿图Wǎnǔātú
22Israel (ISR)以色列Yǐsèliè
23Japan (JPN)日本Rìběn
24Chinese Taipei (TPE)中华台北Zhōnghuá Táiběi
25Central African Republic (CAF)中非Zhōngfēi
26Hong Kong, China (HKG)中国香港Zhōngguó Xiānggǎng
27Gambia (GAM)冈比亚Gāngbǐyà
28Benin (BEN)贝宁Bèiníng
29Mauritius (MRI)毛里求斯Máolǐqiúsī
30Mauritania (MTN)毛里塔尼亚Máolǐtǎníyà
31Denmark (DEN)丹麦Dānmài
32Uganda (UGA)乌干达Wūgāndá
33Ukraine (UKR)乌克兰Wūkèlán
34Uruguay (URU)乌拉圭Wūlāguī
35Uzbekistan (UZB)乌兹别克斯坦Wūzībiékèsītǎn
36Barbados (BAR)巴巴多斯Bābāduōsī
37Papua New Guinea (PNG)巴布亚新几内亚Bābùyà Xīn Jǐnèiyà
38Brazil (BRA)巴西Bāxī
39Paraguay (PAR)巴拉圭Bālāguī
40Bahrain (BRN)巴林Bālín
41Bahamas (BAH)巴哈马Bāhāmǎ
42Panama (PAN)巴拿马Bānámǎ
43Pakistan (PAK)巴基斯坦Bājīsītǎn
44Palestine (PLE)巴勒斯坦Bālèsītǎn
45Cuba (CUB)古巴Gǔbā
46Burkina Faso (BUR)布基纳法索Bùjīnà Fǎsuǒ
47Burundi (BDI)布隆迪Bùlóngdí
48Timor-Leste (TLS)东帝汶Dōngdìwèn
49Qatar (QAT)卡塔尔Kǎtǎěr
50Rwanda (RWA)卢旺达Lúwàngdá
51Luxembourg (LUX)卢森堡Lúsēnbǎo
52Chad (CHA)乍得Zhàdé
53Belarus (BLR)白俄罗斯Báiéluósī
54India (IND)印度Yìndù
55Indonesia (INA)印度尼西亚Yìndùníxīyà
56Lithuania (LTU)立陶宛Lìtáowǎn
57Niger (NIG)尼日尔Nírìěr
58Nigeria (NGR)尼日利亚Nírìlìyà
59Nicaragua (NCA)尼加拉瓜Níjiālāguā
60Nepal (NEP)尼泊尔Níbóěr
61Ghana (GHA)加纳Jiānà
62Canada (CAN)加拿大Jiānádà
63Gabon (GAB)加蓬Jiāpéng
64San Marino (SMR)圣马力诺Shèng Mǎlìnuò
65Saint Vincent and the Grenadines (VIN)圣文森特和格林纳丁斯Shèng Wénsēntè hé Gélínnàdīngsī
66Saint Lucia (LCA)圣卢西亚Shèng Lúxīyà
67São Tomé and Príncipe (STP)圣多美和普林西比Shèng Duōměi hé Pǔlínxībǐ
68Saint Kitts and Nevis (SKN)圣基茨和尼维斯Shèng Jīcí hé Níwéisī
69Guyana (GUY)圭亚那Guīyànà
70Djibouti (DJI)吉布提Jíbùtí
71Kyrgyzstan (KGZ)吉尔吉斯斯坦Jíěrjísīsītǎn
72Laos (LAO)老挝Lǎowō
73Armenia (ARM)亚美尼亚Yàměiníyà
74Spain (ESP)西班牙Xībānyá
75Bermuda (BER)百慕大Bǎimùdà
76Liechtenstein (LIE)列支敦士登Lièzhīdūnshìdēng
77Congo (CGO)刚果(布)Gāngguǒ (Bù)
78DR Congo (COD)刚果(金)Gāngguǒ (Jīn)
79Iraq (IRQ)伊拉克Yīlākè
80Iran (IRI)伊朗Yīlǎng
81Guatemala (GUA)危地马拉Wēidìmǎlā
82Hungary (HUN)匈牙利Xiōngyálì
83Dominican Republic (DOM)多米尼加共和国Duōmǐníjiā Gònghéguó
84Dominica (DMA)多米尼克Duōmǐníkè
85Togo (TOG)多哥Duōgē
86Iceland (ISL)冰岛Bīngdǎo
87Guam (GUM)关岛Guāndǎo
88Angola (ANG)安哥拉Āngēlā
89Antigua and Barbuda (ANT)安提瓜和巴布达Āntíguā hé Bābùdá
90Andorra (AND)安道尔Āndàoěr
91Tonga (TGA)汤加Tāngjiā
92Jordan (JOR)约旦Yuēdàn
93Equatorial Guinea (GEQ)赤道几内亚Chìdào Jīnèiyà
94Finland (FIN)芬兰Fēnlán
95Croatia (CRO)克罗地亚Kèluódìyà
96Sudan (SUD)苏丹Sūdān
97Suriname(SUR)苏里南Sūlǐnán
98Libya (LBA)利比亚Lìbǐyà
99Liberia (LBR)利比里亚Lìbǐlǐyà
100Belize (BIZ)伯利兹Bólìzī
101Cape Verde(CPV)佛得角Fódéjiǎo
102Cook Islands (COK)库克群岛Kùkè Qúndǎo
103Saudi Arabia (KSA)沙特Shātè
104Algeria(ALG)阿尔及利亚Āěrjílìyà
105Albania (ALB)阿尔巴尼亚Āěrbāníyà
106United Arab Emirates (UAE)阿联酋Āliánqiú
107Argentina (ARG)阿根廷Āgēntíng
108Oman (OMA)阿曼Āmàn
109Aruba (ARU)阿鲁巴Ālǔbā
110Afghanistan (AFG)阿富汗Āfùhàn
111Azerbaijan (AZE)阿塞拜疆Āsāibàijiāng
112Namibia (NAM)纳米比亚Nàmǐbǐyà
113Tanzania (TAN)坦桑尼亚Tǎnsāngníyà
114Latvia (LAT)拉脱维亚Lātuōwéiyà
115Great Britain (GBR)英国Yīngguó
116British Virgin Islands (IVB)英属维尔京群岛Yīngshǔ Wéiěrjīng Qúndǎo
117Kenya (KEN)肯尼亚Kěnníyà
118Romania (ROU)罗马尼亚Luōmǎníyà
119Palau (PLW)帕劳Pàláo
120Tuvalu (TUV)图瓦卢Túwǎlú
121Venezuela (VEN)委内瑞拉Wěinèiruìlā
122Solomon Islands (SOL)所罗门群岛Suǒluōmén Qúndǎo
123France (FRA)法国Fǎguó
124Poland (POL)波兰Bōlán
125Puerto Rico (PUR)波多黎各Bōduō Lígè
126Bosnia and Herzegovina (BIH)波黑Bōhēi
127Bangladesh (BAN)孟加拉国Mèngjiālāguó
128Bolivia (BOL)玻利维亚Bōlìwéiyà
129Norway (NOR)挪威Nuówēi
130South Africa (RSA)南非共和国Nánfēi Gònghéguó
131Cambodia (CAM)柬埔寨Jiǎnpǔzhài
132Kazakhstan (KAZ)哈萨克斯坦Hāsàkèsītǎn
133Kuwait (KUW)科威特Kēwēitè
134Côte d'Ivoire (CIV)科特迪瓦Kētè Díwǎ
135Comoros (COM)科摩罗Kēmóluó
136Bulgaria (BUL)保加利亚Bǎojiālìyà
137Russia (RUS)俄罗斯Éluōsī / Éluósī
138Syria (SYR)叙利亚Xùlìyà
139United States (USA)美国Měiguó
140Virgin Islands (ISV)美属维尔京群岛Měishǔ Wéiěrjīng Qúndǎo
141American Samoa (ASA)美属萨摩亚Měishǔ Sàmóyà
142Honduras (HON)洪都拉斯Hóngdūlāsī
143Zimbabwe (ZIM)津巴布韦Jīnbābùwéi
144Tunisia (TUN)突尼斯Tūnísī
145Thailand (THA)泰国Tàiguó
146Egypt (EGY)埃及Aījí
147Ethiopia (ETH)埃塞俄比亚Aīsāiébǐyà
148Lesotho (LES)莱索托Láisuǒtuō
149Mozambique (MOZ)莫桑比克Mòsāngbǐkè
150Netherlands (NED)荷兰Hélán
151Netherlands Antilles (AHO)荷属安的列斯Héshǔ Āndelièsī
152Grenada (GRN)格林纳达Gélínnàdá
153Georgia (GEO)格鲁吉亚Gélǔjíyà
154Somalia (SOM)索马里Suǒmǎlǐ
155Colombia (COL)哥伦比亚Gēlúnbǐyà
156Costa Rica (CRC)哥斯达黎加Gēsīdá Líjiā
157Trinidad and Tobago (TRI)特立尼达和多巴哥Tèlìnídá hé Duōbāgē
158Peru (PER)秘鲁Bìlǔ
159Ireland (IRL)爱尔兰Aìěrlán
160Estonia (EST)爱沙尼亚Aìshāníyà
161Haiti (HAI)海地Hǎidì
162Czech Republic (CZE)捷克Jiékè
163Kiribati (KIR)基里巴斯Jīlǐbāsī
164Philippines (PHI)菲律宾Fēilǜbīn
165El Salvador (ESA)萨尔瓦多Sàěrwǎduō
166Samoa (SAM)萨摩亚Sàmóyà
167Micronesia (FSM)密克罗尼西亚Mìkèluóníxīyà
168Tajikistan (TJK)塔吉克斯坦Tǎjíkèsītǎn
169Vietnam (VIE)越南Yuènán
170Botswana (BOT)博茨瓦纳Bócíwǎnà
171Sri Lanka (SRI)斯里兰卡Sīlǐ Lánkǎ
172Swaziland (SWZ)斯威士兰Sīwēishìlán
173Slovenia (SLO)斯洛文尼亚Sīluòwénníyà
174Slovakia (SVK)斯洛伐克Sīluòfákè
175Portugal (POR)葡萄牙Pútáoyá
176South Korea (KOR)韩国Hánguó
177Fiji (FIJ)斐济Fěijì
178Cameroon (CMR)喀麦隆Kāmàilóng
179Montenegro (MNE)黑山Hēishān
180North Korea (PRK)朝鲜民主主义人民共和国Cháoxiǎn Mínzhŭ Zhŭyì Rénmín Gònghéguó
181Chile (CHI)智利Zhìlì
182Austria (AUT)奥地利Aòdìlì
183Myanmar (MYA)缅甸Miǎndiàn
184Switzerland (SUI)瑞士Ruìshì
185Sweden (SWE)瑞典Ruìdiǎn
186Nauru (NRU)瑙鲁Nǎolǔ
187Mongolia (MGL)蒙古Mēnggǔ
188Singapore (SIN)新加坡Xīnjiāpō
189New Zealand (NZL)新西兰Xīn Xīlán
190Italy (ITA)意大利Yìdàlì
191Senegal (SEN)塞内加尔Sāinèijiāěr
192Serbia (SRB)塞尔维亚Sāiěrwéiyà
193Seychelles (SEY)塞舌尔Sàishéěr
194Sierra Leone (SLE)塞拉利昂Sàilā Lìáng
195Cyprus (CYP)塞浦路斯Sāipǔlùsī
196Mexico (MEX)墨西哥Mòxīgē
197Lebanon (LIB)黎巴嫩Líbānèn
198Germany (GER)德国Déguó
199Moldova (MDA)摩尔多瓦Móěrduōwǎ
200Monaco (MON)摩纳哥Mónàgē
201Morocco (MAR)摩洛哥Móluògē
202Australia (AUS)澳大利亚Aòdàlìyà
203Zambia (ZAM)赞比亚Zànbǐyà
204China (CHN)中国Zhōngguó

-------------------------------
If you liked this please share to: |facebook |delicious|
--------------------------------------------------

0 comments

Discovering Mandarin via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda FazaniInstalled by CahayaBiru.com

Popular Posts

About Me

My Photo
Charlie @ Discovering Mandarin
View my complete profile